کتاب بازیگران نمایش اورانیوم

اثر لئونا مارشال لیبی از انتشارات فرزان روز - مترجم: حبیب الله فقیهی نژاد-تاریخی

مؤلف بر آن است علاوه بر ذکر و شرح وجوه علمی جالب پروژة اورانیوم به طرح و ذکر خصایل جالب مردان این علم هم بپردازد. کتاب از یادداشتی برای دورة درسی «سال‌های اولیة کشف و توسعة کاربردهای انرژی اتمی» در دانشگاه «ایالتی یوتا» نشأت‌گرفته است. این کتاب درواقع گزارشی از چگونگی راه‌اندازی و اجرای کامل برنامة سری ساخت بمب اتم در جنگ جهانی دوم است. «لاراوانریکو فرمی»، «آغاز حرکت کاروان اورانیوم به‌سوی غرب»، «در شیکاگو»، «در جنگل آرگون»، «به‌سوی رودخانة کلمبیا»، «به‌سوی لوس الموس»، «ارزیابی اندیشه‌ها و عملکردها»، «صعود از ساقة لوبیای سحرآمیز» و ... عنوان‌های موضوعی بخش‌های این کتاب هستند.


خرید کتاب بازیگران نمایش اورانیوم
جستجوی کتاب بازیگران نمایش اورانیوم در گودریدز

معرفی کتاب بازیگران نمایش اورانیوم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بازیگران نمایش اورانیوم


 کتاب نسل کشی
 کتاب نهضت های اجتماعی عدالت خواهانه در ایران
 کتاب نهضت های اجتماعی عدالت خواهانه در ایران
 کتاب جستاری پیرامون هویت ایرانی اسلامی
 کتاب اندیشه منظر
 کتاب اسناد نفت