کتاب های تاریخی

معرفی معروف ترین کتاب های تاریخی
 کتاب شکست در بازی طولانی

کتاب شکست در بازی طولانی

اثر فیلیپ گوردون از انتشارات ایران


 کتاب سرنوشت منطقه

کتاب سرنوشت منطقه

اثر عبدالحلیم خدام از انتشارات ایران


 کتاب آشنای ایران دوست آمریکا

کتاب آشنای ایران دوست آمریکا

اثر وحید خضاب از انتشارات ایران


 کتاب نقش آفرینان عصر تاریکی

کتاب نقش آفرینان عصر تاریکی

اثر مرتضی صفارهرندی از انتشارات ایران


 کتاب جمعه ی خونین مکه

کتاب جمعه ی خونین مکه

اثر متین دلشاد از انتشارات ایران


 کتاب طبس

کتاب طبس

اثر سعید زاهدی از انتشارات ایران


 کتاب مک فارلین

کتاب مک فارلین

اثر فاطمه علیزاده از انتشارات ایران


 کتاب مبارزه به روایت سید احمد هوایی

کتاب مبارزه به روایت سید احمد هوایی

اثر مرتضی میردار از انتشارات ایران


 کتاب مبارزه به روایت کبری سیل سه پور

کتاب مبارزه به روایت کبری سیل سه پور

اثر سمانه داودی از انتشارات ایران


 کتاب ناگفته ‏های مجاهدین خلق و پیکار

کتاب ناگفته ‏های مجاهدین خلق و پیکار

اثر حسین احمدی روحانی از انتشارات ایران