کتاب 21 درس برای قرن 21

اثر یووال نوح هراری از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - مترجم: سودابه قیصری-تاریخی

نویسنده و استاد تاریخ فوق العاده محبوب اینبار در کتاب جدیدش به همین حالای ما پرداخته.
کتاب جدید نویسنده کتاب های پرفروش انسان خردمند و انسان خداگونه یووال نوح هراری خود به بهترین نحو در مقدمه هدفش را از نوشتن این کتاب بیان کرده است. با هم گزیده ای از مقدمه را می خوانیم:
به عنوان تاریخدان، نمی توانم به مردم غذا و لباس بدهم _ اما می توانم تلاش کنم کمی شفافیت به آنها عرضه کنم، و از آن راه، به مسطح شدن زمین بازی جهانی کمک کنم.
کتاب اولم، انسان خردمند، گذشته انسان را بررسی کرده و نشان می دهد چگونه میمونی ناچیز به فرمانروای سیاره زمین تبدیل شد.
انسان خداگونه، کتاب دومم، تعمقی است درباره آینده درازمدت زندگی، درباره اینکه چگونه انسانها ممکن است عاقبت به خدایان تبدیل شوند و اینکه مقصد نهایی هوش و وجدان بشر چه می تواند باشد.
در این کتاب ( 21 درس برای قرن 21) می خواهم بر اینجا و اکنون تمرکز کنم. تمرکز من بر مسائل جاری و آینده بی واسطه جوامع بشری است. اکنون چه چیزی در حال روی دادن است؟ بزرگترین چالش ها و مهم ترین انتخاب های امروز چیست؟


خرید کتاب 21 درس برای قرن 21
جستجوی کتاب 21 درس برای قرن 21 در گودریدز

معرفی کتاب 21 درس برای قرن 21 از نگاه کاربران
Ñ ​​† Ðμ книжкР° N ку нÐμ можнРدرجه سانتی Ð¿Ñ € Ð¾Ñ ‡ DN، د N، D @ D · D ° Ð¿Ð¾Ñ \"@ м، Ð ± о вонРмÑ-N N N، DN، نو، N، N-D »Ñ ьки-Ð'Ðμй N، D ° Ð¿Ñ € огноР· N-N- в Ð¿Ñ € овокуÑ\" N N، N- D »ÑŒÐºÐ¸ Ð'умок، ‰ Ñ € о поÑ، N N-Ðμн ± Ñ ‡ D ° Ñ Ð½Ð ° N N ... оÑ-Ð¼Ð¸Ñ D» ÐμннÑ. D † D ° воÐ'Ð½Ð¾Ñ ‡ † N N Ðμ книжкРدرجه سانتی вÑ-D N N коÑ- Ð'ужÐμ кР»D ° Ð'но вÑ-Ð'Ñ-N N € вРدرجه ، دانیل N، N، ому Ñ ‰ о Ñ Ð¹Ð'ÐμÑ، NOEN у нÑ-й Ð¿Ñ € о Ñ € ÐμÑ ‡ N، N кÑ- поÑ، ÐμÐ½Ñ † N-Ñ Ð¹Ð½Ð¾ N، Ð¾Ñ ÑƒÐ²Ð ° N، имуÑ، NOEN ÑƒÑ N N N-N ... нРدرجه (± D D درجه سانتی о нРدرجه سانتی NDN ... Ð'Ñ-N، Ðμй Ñ ‡ D-Ð²Ð½ÑƒÐºÑ Ð²) .ÐžÑ ،،، нРدرجه Ð¿Ñ € икР»D ° D'Ð'Ðμл икÑ- D \"D ° нÑ- (بزرگ داده ها)، N، N нÑ- ... D ° D» € Ð³Ð¾Ñ DN، ми N- NN، ÑƒÑ ‡ Ñ Ð½Ð¸Ð¹-нÑ، ÐμÐ »ÐμÐºÑ ،. D Ð'Ð درجه سانتی вРدرجه D »Ð ± Ð¾Ñ N، N N кий N، Ð¾Ñ ÑƒÐ½Ð¾Ðº вони мРюÑ، نو Ð'о ° N N € Ð¾Ñ Ð'ового\" N، N ного Ð¿Ñ € D ° Ñ † N-вникРв ° Ð ¢ о-окÑ، D »N-кР° N € Ñ € D ° -N، ÐμÑ Ð¿ÐμвÑ، D ° в ЧикРго ° N ‡ Ð Ð'о ¸ D »D ° Ñ € кÑÐμÑ - Ð'Ñ-ви в مولکول dsDNA\" вÑ-؟ D D ° N € D ° Ð¿Ñ Ð²Ð'Ñ-، Ð ± ÐμÐ · ÐμÑ € Ð¿Ð¾Ñ ÐμÐ'нÑ-й. Ð Ð'жÐμ вÐμÑ NOE N، ой мР° N N ив-Ð½Ñ \"Ð¾Ñ € мР° N † N-N- Ð¿Ñ € о нР° N (вÑ-D N، ого، N ÐºÑ - N D ° нРدرجه سانتی йÑ، D ми Ð¹Ñ ‡ D ° N N، N-N- ÑÐμ нРدرجه سانتی йÐ'овÑÐμ пÐμÑ € ÐμгР»Ñ Ð'Ð ° N\" мо، Ð'о Ð ± Ñ -омÐμÑ، N € ‡ DN ноÑ- N-Ð½Ñ \"D N، ипу к N N € ÐμÐ درجه سانتی гуÑ\" нР° N пуР»Noena нР° N ‡ ð N، N- N-нÑÑ- кР° N € N، инки) вкупÑ- D · N- Ñ † пÐμÑ N- درجه D »ÑŒÐ½Ð¸Ð¼Ð¸ D ° D» € Ð³Ð¾Ñ DN، мРدرجه ми، Ð¿Ñ € огноР· ÑƒÑ \"D ¥ Ð ° N € D ° Ñ € N-، можÐμ Ð²Ð¸Ñ Ñ € -ÑувРN، D ° D · D ° нР° N купу Ð²Ñ ÑŒÐ¾Ð³Ð¾ - N ‰ о нРدرجه سانتی м купувР° N، D، N N кÑ- N-دی متیل »ÑŒÐ¼Ð¸ Ð'ивиÑ، DN N، ÐºÑƒÑ DN، D € Ñ ‡ D D · вÐμÑ N، D Ð'Ð¾Ñ Ð¾Ð²Ð¸Ð¹ € N N Ð¿Ð¾Ñ Ð ± жÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ‰ ¾. D † Ñ ‰ о ÐºÑ Ð'ÐμÑ ÐºÑ- Ñ € ÐμÑ ‡ N- вÑ-Ð'Ð ± Ñ ÑƒÐ²Ð ° N، имуÑ، NOEN нÐμпомÑ-N، но (D \"угл пÑ-D 'ñ овувРN، имÐμ درجه D »Ð¸ÑÐμ _поÑ، N € N- ± нÑ-_ N- _нРدرجه سانتی Ð¹ÐºÑ € D ° Ñ ‰ N- Ð'л Ñ Ð½Ð ° N _، нРÐ'умку درجه D ° D »€ Ð³Ð¾Ñ DN، мÑ-в، виÐ'Ð ° N ‡ N- (N N † Ðμ к конÑ، ÐμÐºÑ N، нР° N € Ðμкл D ° мРدرجه، N، N-D »D · N- ьки N N ‰ Ðμ-нÐ'ивÑ-Ð'уРدرجه D» ьнÑ-Ñим пÑ-Ð'Ñ Ð¾Ð'ом ...)، N، о Ð'ÐμÑ ÐºÑ- уÑ، N، N N \"во оР± мÐμжувРN، имуÑ، نوح درجه سانتی нР° N N вÑ-Ð'омий виР± € NN (N N، N € D ° N ... овР° N / D ° Ð ± о Ñ € оР± оÑ، оÐ'Ð درجه سانتی вÐμÑ نوح، D · D ° Ñ € ÐμÐ · уР»NOEN، D ° N، D ° ми Ð'ÐμÑ، D ° D» ÑŒÐ½Ð¸Ñ ... D ± Ñ € DN-омÐμÑ، N ‡ ... Ð½Ð¸Ñ Ð'Ð درجه سانتی Ð½Ð¸Ñ ...، вимРгРاز N، имÐμ кинуÑ، D ÐºÑƒÑ € DN، D) برای مثال NN، ÑƒÑ Ð½Ð¸Ð¹ ‡ N нÑ، ÐμÐ » ÐμкÑ، в N-нÑÐ¸Ñ ... його Ð¿Ñ € Ð¾Ñ Ð²Ð ° N ... можÐμ поР· D ± D ° виÑ، D нР° N N € оР± оÑ، D. D ' о нР° N ‰ о D »N-кР° N € N ÐºÑ Ð¾ Ñ ‰\" мРدرجه سانتی ÑинРدرجه D · Ð'Ð ° N، N ‡ икРدرجه سانتی ми، кР° N D ° нРدرجه D »Ñ D · -уÑ\" Ð²Ñ N- покРدرجه D · Ð¾Ñ € ники гР° Ð½Ñ D · му، мР° N \"Ð'Ð¾Ñ N، уп Ð'о Ð ± D ° D D · Ð'Ð درجه سانتی ÑƒÑ Ð½Ð¸Ñ ... NN ... D »N-кÑ-в / N، ÐμÑ € ‡ D ° пÐμвÑ، DN Ð½Ð¸Ñ ... пÑ-D 'N ... оÐ'Ñ-в / мÐμÐ'Ð¸Ñ ‡ Ð½Ð¸Ñ ... Ð¿Ñ € оÑ، окоР»N-N в можÐμ Ð¿Ñ € DD · нР° N ‡ DN د опÑ، имРدرجه D »ÑŒÐ½Ðμ D» N-кувР° ннÑ؟ D D ° N ‰ Ñ € о ÐμкР»D ° N N، D мÑ-N- пÑ-D ° N € ники، ÐºÑ Ñ ‰ D ° о D» Ñ DN، м Ð³Ð¾Ñ € D ° Ð¿Ñ Ð¼-Ð'Ð ± DN D € ° N، имÐμ N، Ðμ، N ‰ о вРм N، Ð¾Ñ ° N ‡ но поÐ'оР± D ° N \"N، Noena N / вР° N нРدرجه سانتی йР»Ñ D-пÑÐμ · D ° Ð'овол ьниÑ، نو، N، ож Ð¿Ñ € оР± D »ÐμмРв ° N € Ðμкл D ° мÑ- вÑ-Ð'пР° Ð'Ðμ؟ \" N، Ð¸Ð²Ñ ‰ ики N- N- миÑ، N † - N، N-، N ... N، о Ð¼Ð¸Ñ D »DN، نو поР· D ° D ° دوم ± D »Ð¾Ð½Ð درجه سانتی ми N- Ð'Ð ° N € уÑ\" N † ÐμмоÑ-NZ. Ð ¢ D ° й N، о нÐμ N \"D ° кÑ، :) D † оÑ، د ÐºÐ¸Ñ ... @ ÑƒÑ € окÑ-в @ N، D ° N-Ñ † Ð'Ðμй у N-й кнРد · N нРدرجه سانتی вÑ-N، نو ð ± Ñ D »ÑŒÑÐμ، нÑ-ж D · D ° Ñ Ð²Ð» Ðμний МожнР21 درجه سانتی ÐºÐ¾Ð½Ñ Ð¿ÐμкÑ، увР° N، Ð ¸، Ð'умР° N، D، оР± Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ € ювР° N، D، нРدرجه سانتی Ð'Ð¸Ñ ... D ° N N، N- DN моÑ، ивувР° N، D ÐμÐ ± Ñ Ðμ Ð'о N، ого، D ° ð ± د، Ð²Ñ € D ° N ... увРвÑи ° N € ÑƒÑ † N- оки вÑ-D D D ¥ ° N € D ° Ñ € N-، B ± уÐ'увРN، D، N، N ° N € -Ñки D »N-пÑÐμ мР° ± йРуÑ، нÑ\"، нÑ-ж вÑ-н D ° оÑ، о мР»ÑŽÑ\") D D ° вÐ'Ñ ÐºÐ¸ виÐ'Ð درجه سانتی Ð²Ð½Ð¸Ñ † N، ву کتاب آشپز N N N، Ð درجه D »D ° оÐ'Ð½Ñ N\" NZ D · Ð¾Ñ 30 N- £ Ð ± в ÐºÑ € D ° N-нÑ-، кÑ- пÐμÑ Ñ € D · Ñими могР»D D ¿Ñ € Ð¾Ñ ‡ DN، Ð N، D ° N † NZ книжку ÑƒÐºÑ € D ° N-Ð½Ñ ÑŒÐºÐ¾ÑŽ (D ± о Ð¾Ñ \"N † N-N-йно в Ð¿Ñ € оР'D درجه سانتی ж вонРدرجه سانتی нРدرجه سانتی Ð'Ñ-йÐ'Ðμ D »Ð¸ÑÐμ 10 вÐμÑ € ÐμÑ Ð½Ñ)، N- D · D ° N N Ñ † Ðμ Ð¿Ñ € D ° вÐ'Ñ- вР'ñ Ñ ‡ нР°! D D ° N Ð'жу вÑ-м، N ... N، N ... о Ð¾Ñ ‡ Ðμ Ñ € оР· умÑ-N، D، кÑ- Ñ Ð¿Ñ € Ð¾Ñ † ÐμÑ Ð²Ñ D-Ð'Ð ± увРюÑ، NOEN درجه D · Ñ D ° Ñ € D ° D · · N-D »ÑŽÐ'Ñ N، N- вом Ñ ‰ D · о N، ого можÐμ вийÑ، D в мРйР° ± уÑ، ньому.

مشاهده لینک اصلی
یووال نوح هاراری، نویسنده Sapiens، که به تاریخ بشریت نگاه کرد و Homo Deus که به آینده نگاه کرد، با 21 درس برای قرن بیست و یکم یک کتاب است که بسیار مورد توجه امروزه است. همانطور که از دو کتاب پیشینم لذت بردم، هیجان زده شدم که به این مجموعه بپردازم تا ببینید که چگونه آن را مقایسه می کند. همانطور که در سایر موارد نیز قابل دسترسی است، مسائل مهم مهم نظیر اخبار جعلی، مهاجرت، تروریسم و ​​تغییرات اقلیمی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند تا فقط چند مورد را نام ببرند. من هر موضوع پیدا کردم فقط مقدار مناسب جزئیات بدون غلبه بر خواننده، یک عمل متعادل متعادل اگر هرگز وجود داشته باشد وجود دارد! هر فصل به زیبایی به آینده می رود، و در کنار موضوعات مختلف نقل مکان زیادی است. شکی نیست که هاراری نویسنده عالی است، و در اینجا او به دقت هر یک از @ درس ها @ را مورد تحقیق قرار داده است. مطمئنا بسیاری از مطالب فکری که در این کتاب وجود دارد، وجود دارد و من می توانم تصور کنم که آن را برای بسیاری از مردم جالب باشد. این به احتمال زیاد به یک پرفروش دیگر منتهی می شود! با توجه به حجم کار سخت که به آن رسیده است، و صداقت آن را فراهم می کند، قطعا سزاوار آن است. بسیاری از تشکر از جاناتان کیپ برای ARC. من مجبور نبودم یک بررسی بفرستم، و تمام نظرات و افکار بیان شده من است.

مشاهده لینک اصلی
اگر شما Sapiens و Homo Deus را خوانده اید (که من واقعا از آن لذت بردم)، می توانید جست و جو کنید. این اساسا مجموعه ای از نظرات Harari در یک گروه از موضوعات تا حدودی مربوط به امروز، بسته بندی شده از دو کتاب اول خود را با تمام نقاط قوت و ضعف: داستان خوب در مورد تاریخ بشر، طبیعت بشر، آینده؛ اما همچنین نقص امضا در نوشتار او - تمایز بسیار کمی بین ایده هایی که دارای شواهد قابل توجه و کسانی هستند که به سادگی نظرات خود را دارند.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب 21 درس برای قرن 21


 کتاب درد
 کتاب روح پراگ
 کتاب ایرانیان
 کتاب سرشت راستین انسان
 کتاب لودویگ فوئرباخ و ایدئولوژی آلمانی
 کتاب قربانی