«این کتاب نباید باعث رنجش کسانی شود که بنا به آموخته‌های سنتی حافظ را صوفی و زاهد می‌دانند. متونی چون حافظ به قول رولان بارت متون نویسایی یا به قول امبرتو اکو متون باز هستند. در یک کلام چندمعنایی هستند نه یک معنایی و لذا تفاسیر مختلفی را برمی‌تابند.» از مقدمه کتاب.

شمیسا در این کتاب با دیدی تاریخی و سیاسی به سراغ حافظ رفته است و معتقد است با در نظر گرفتن ارتباط عمودی ابیات و انسجام کل غزل و با تطبیق مضمون اشعار با وقایع تاریخی عصر حافظ، می‌توان گفت بسیاری از اشعار او که از آنها برداشتی عرفانی شده‌است، در واقع مدحی یا سیاسی و انتقادی است. حافظ در محور افقی شاعری عارف به نظر می‌رسد اما در محور عمودی شاعری مداح و منتقد.


خرید کتاب یادداشت های حافظ
جستجوی کتاب یادداشت های حافظ در گودریدز

معرفی کتاب یادداشت های حافظ از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب یادداشت های حافظ


 کتاب گزیده آثار راسل
 کتاب تاریخ فلسفه
 کتاب تاریخ پیدایش غرب مسیحی
 کتاب صلحی که همه صلح ها را بر باد داد
 کتاب تاریخ فلسفه (جلد پنجم)
 کتاب آشنایی با ژان ژاک روسو