کتاب کالون و قیام کاستلیون

اثر اشتفن تسوایک از انتشارات مرکز - مترجم: عبدالله توکل-تاریخی

آن که سرسخت و پافشار در شجاعت خویش،بر زمین می افتد،و به سبب خطر مرگ نزدیک ،ذره ای از اطمینانش را از کف نمی دهد،و به هنگام جان دادن،هنوز با نظری راسخ و تحقیر بار به دشمنش می نگرد،نه از ما،که از روزگار شکست خورده است...کشته شده است،اما مغلوب نگشته است:دلیرترین انسان ها گاهی تیره بخت ترین انسان ها هشتند.از این رو شکست های ظفر نمونی هست که با پیروزی ها پهلو می زند...

کالون و قیام کاستیلون،مثل زندگی نامه اراسم روح نویسنده ای را به ما نشان می دهد که حقیقتا علاقه ای آتشین و مرگبار به استقلال و آزادی داشت و درآن واحد صفحه هایی در برابر چشم های ما باز می کند که گواه اطلاع عمیق وی از تاریخ اومانیسم و رفورم است.


خرید کتاب کالون و قیام کاستلیون
جستجوی کتاب کالون و قیام کاستلیون در گودریدز

معرفی کتاب کالون و قیام کاستلیون از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب کالون و قیام کاستلیون


 کتاب تاریخ علم (جلد 1)
 کتاب اسطوره و واقعیت
 کتاب استالین
 کتاب هنر در گذر زمان
 کتاب یک قرن انقلاب در ایران
 کتاب آن فرانک: خاطرات یک دختر جوان