کتاب چرخش نخبگان در عصر قاجار

اثر روزا کرم پور از انتشارات سخنوران-تاریخی
خرید کتاب چرخش نخبگان در عصر قاجار
جستجوی کتاب چرخش نخبگان در عصر قاجار در گودریدز

معرفی کتاب چرخش نخبگان در عصر قاجار از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب چرخش نخبگان در عصر قاجار


 کتاب از امپراتور تا شهروند
 کتاب اصول دیپلماسی در اسلام و رفتار سیاسی پیامبر (ص)
 کتاب تاریخ گیتی گشا در تاریخ زندیه
 کتاب زرده تا دنا
 کتاب تاج محل
 کتاب خاطرات سفیر