کتاب نظریه های فاشیسم

اثر ولفگانگ ویپرمن از انتشارات نشر ثالث - مترجم: مهدی تدینی-تاریخی

نظریه های فاشیسم باید پایگاه اجتماعی و کارکرد اجتماعی فاشیسم و همچنین مقصود ، یعنی هدف گذاری ایدئولوژیک فاشیسم ( صنعتی سازی یا جنگ و سلطه ی نژادی ) را بررسی کنند و توضیح دهند .
فاشیسم نوعی دیکتاتوری است ؛ همه ی تلاش هایی که تا کنون برای تعریف فاشسیم صورت پذیرفته ، این نکته را مبنای خود قرار داده اند . اما گذشته از همین یگانه نکته ثابت دیگر مطلقا هیچ انطباقی در تعاریف فاشیسم دیده نمی شود .


خرید کتاب نظریه های فاشیسم
جستجوی کتاب نظریه های فاشیسم در گودریدز

معرفی کتاب نظریه های فاشیسم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب نظریه های فاشیسم


 کتاب هنر در گذر زمان
 کتاب حرمسرای قذافی
 کتاب فهم فرآیند تحول اقتصادی
 کتاب آشنایی با همینگوی
 کتاب عقل سلیم
 کتاب راز سرمایه