کتاب نظریه های فاشیسم

اثر ولفگانگ ویپرمن از انتشارات نشر ثالث - مترجم: مهدی تدینی-تاریخی

نظریه های فاشیسم باید پایگاه اجتماعی و کارکرد اجتماعی فاشیسم و همچنین مقصود ، یعنی هدف گذاری ایدئولوژیک فاشیسم ( صنعتی سازی یا جنگ و سلطه ی نژادی ) را بررسی کنند و توضیح دهند .
فاشیسم نوعی دیکتاتوری است ؛ همه ی تلاش هایی که تا کنون برای تعریف فاشسیم صورت پذیرفته ، این نکته را مبنای خود قرار داده اند . اما گذشته از همین یگانه نکته ثابت دیگر مطلقا هیچ انطباقی در تعاریف فاشیسم دیده نمی شود .


خرید کتاب نظریه های فاشیسم
جستجوی کتاب نظریه های فاشیسم در گودریدز

معرفی کتاب نظریه های فاشیسم از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب نظریه های فاشیسم


 کتاب باغ همیشه سبز
 کتاب جنگ های صلیبی
 کتاب عصر امپراتوری
 کتاب دیرینه شناسی دانش
 کتاب تاریخ علم (جلد 1)
 کتاب هیجدهم برومر لوئی بناپارت