کتاب مارکسیسم دگراندیش

اثر دیوید رنتن از انتشارات نشر چشمه - مترجم: نسترن موسوی-تاریخی

مارکسیسم دگراندیش به فشرده‌ترین کلام به گرایشی در اندیشه‌ی مارکسیستی اشاره دارد که در برابر مارکسیسم رسمی، دولتی، اردوگاهی، جزم‌اندیش و دستوری سر به خط نمی‌گذارد و از آن چه از مارکسیسم مجموعه‌ی قوانینی متصلب و خشک و نیز شریعتی رمزآلود می‌تراشد سر برمی‌تابد. اما پایداری این گرایش در برابر سنت رسمی به بهایی ارزان به دست نیامده و طی تاریخ اندیشه‌ی مارکسیستی، گرایش دگراندیشی همواره برای هستی خود جنگیده و طبعا در برابر سنت ریشه‌دار و گسترده‌ی مارکسیسم رسمی جریانی کوچک اما واجد قدرت معنوی بسیار بوده است


خرید کتاب مارکسیسم دگراندیش
جستجوی کتاب مارکسیسم دگراندیش در گودریدز

معرفی کتاب مارکسیسم دگراندیش از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مارکسیسم دگراندیش


 کتاب درآمدی بر مسیحیت
 کتاب داریوش در سایه ی اسکندر
 کتاب تاریخچه ی همه چیز
 کتاب بازآفرینی بازار
 کتاب فرمانروایان شاخ زرین
 کتاب شکل فیلم