کتاب فوتبال علیه دشمن

اثر سایمون کوپر از انتشارات نشر چشمه - مترجم: عادل فردوسی پور-تاریخی