کتاب عصر روشنگری

اثر جان ام.دان از انتشارات ققنوس - مترجم: مهدی حقیقت خواه-تاریخی

مجموعه‌ تاریخ‌ جهان‌ می‌کوشد چشم‌اندازی‌ گسترده‌ و ژرف‌ از سیر تاریخ‌ عرضه‌ کند. این‌ مجموعه‌ با ارائه‌ زمینه‌های‌ فرهنگیِ رخدادهای‌ تاریخی‌، خواننده‌ را مجذوب‌ خود می‌سازد. مجموعه‌ تاریخ‌ جهان‌ اندیشه‌های‌ سیاسی‌، فرهنگی‌ و فلسفی‌ تأثیرگذار را در گذر مشعل‌ تمدن‌ از بین‌النهرین‌ و مصر باستان‌ به‌ یونان‌، روم‌، اروپای‌ قرون‌ وسطی‌ و دیگر تمدن‌های‌ جهانی‌ تا روزگار ما پی‌ می‌گیرد. این‌ مجموعه‌ نه‌ تنها برای‌ آشناییِ خوانندگان‌ با مبانی‌ تاریخ‌ تدوین‌ شده‌ است‌، بلکه‌ همچنین‌ در پی‌ آگاه‌ ساختن‌ آن‌ها از این‌ واقعیت‌ است‌ که‌ زندگیشان‌ بخشی‌ از سرگذشت‌ کلی‌ انسان‌هاست‌. هر جلد از این‌ مجموعه‌ برداشتی‌ جامع‌ و روشن‌ از یک‌ دوره‌ مهم‌ تاریخی‌ را به‌ خواننده‌ ارائه‌ می‌کند.


خرید کتاب عصر روشنگری
جستجوی کتاب عصر روشنگری در گودریدز

معرفی کتاب عصر روشنگری از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب عصر روشنگری


 کتاب هنر بعد از 1960
 کتاب انسان خردمند
 کتاب ایران عصر صفوی
 کتاب مسافرت به ارمنستان و ایران
 کتاب مردم در سیاست ایران
 کتاب تاریخ جهان