کتاب ذهن و بازار

اثر جری مولر از انتشارات بیدگل - مترجم: مهدی نصرالله زاده-تاریخی

درباره کتاب:

اندیشیدن و نوشتن درباره سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) هیچ‌گاه منحصر به اقتصاددانان نبوده است. قرن‌های متمادی با فیلسوفان، سیاستمداران، شاعران و دانشمندان علوم اجتماعی درباره اثرات فرهنگی، اخلاقی و سیاسی سرمایه داری بحث کرده‌اند. و دعاوی آنان نیز فراوان و متفاوت بوده است.

کتاب ذهن و بازار، جایگاه سرمایه‌داری در تفکر اروپای مدرن تاریخچه‌ای است جالب توجه در این باره که ایده سرمایه‌دارای چگونه در اندیشه غربی تکوین و تکامل یافته است. در نگارش کتاب خود جری مولر، استاد تاریخ دانشگاه کاتولیک آمریکا واقع در واشنگتن دی.سی، به بررسی رشته‌ای گیرا از آرا و افکار درباره پیامدهای سرمایه‌داری و استلزامات آتی آن نشسته است و این کار را با پوشش دادن به طیف گسترده‌ای از نظرات و عقاید انجام داده که همزمان دربرگیرنده هابز، ولتر، آدام اسمیت، ادموند برک، هگل، مارکس، و متی یوآرنولد و نیز روشنفکران کمونیست، فاشیست، و نئولیبرال قرن بیستم است. کتاب حاضر نمونه‌ای است جذاب و دستیاب از تاریخ اندیشه‌ها، اندیشه‌هایی که در هرگوشه کنار زندگی روزمره‌مان طنین انداز هستند.


خرید کتاب ذهن و بازار
جستجوی کتاب ذهن و بازار در گودریدز

معرفی کتاب ذهن و بازار از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ذهن و بازار


 کتاب دنیایی که من می بینم
 کتاب پیدایش کلینیک
 کتاب اینشتین عاشق
 کتاب نامه هایی به اولگا
 کتاب یاغیان
 کتاب فانوس جادو