کتاب دو رساله حکومت

اثر جان لاک از انتشارات نگاه معاصر - مترجم: فرشاد شریعت-تاریخی

John Lockes Two Treatises of Government, originally published anonymously, is a work of political philosophy that begins by attacking patriarchalism, specifically that of Robert Filmers Patriarcha. Having aptly refuted patriarchalism, Locke moves on to outline an ideal theory of politics and society that responds to the political theory of Thomas Hobbes, another contemporary. Both Hobbes and Locke agree that the state of nature is one of chaos and competition; Locke moves on to outline the way in which we bring order to this state of nature through certain nature rights and contracts to each other. These essays form the body of work that contributed to Lockes status as a figure ahead among political theorists.


خرید کتاب دو رساله حکومت
جستجوی کتاب دو رساله حکومت در گودریدز

معرفی کتاب دو رساله حکومت از نگاه کاربران
‎دوستانِ گرانقدر، این کتاب از دو رساله، دربارهٔ حکومت و دولت تشکیل شده است و میتوان گفت که مشهورترین اثرِ <جان لاک> پس از کتاب @رساله ای دربارهٔ فهم انسان@ میباشد... پایهٔ فلسفهٔ این کتاب بر مبنایِ طبیعتِ وجودیِ انسان و سیاست میباشد و همانطور که برخی از شما عزیزان میدانید، فلسفهٔ سیاسیِ <جان لاک> به اصطلاح برخورداری انسانها از حق مالکیتشان میباشد، آنهم مالکیتِ خصوصیِ تک تکِ آنها
‎عزیزانم، <لاک> انسانی خردگرا نبود و عقاید او همچون بسیاری از نویسندگانی که در ایران آنها را به اشتباه بزرگ کرده اند، موهوم پرستانه بود و از عقاید دینی سرچشمه میگرفت و در این کتاب نیز هرچیز را به موجود نامرئی ارتباط داده است و دریغ از ذره ای احترام و ارزش قائل شدن برای کرامتِ انسانی... بهتر بود تا اگر ارزشی برای انسان قائل است بخاطر خود انسان و قوانینِ طبیعت باشد، نه آنکه بخاطر قوانین نامشخص از موجودی نامشخص به نام ِ @خدا@ باشد
‎از دیدگاه <لاک>، زمانی که خداوند انسان را آفرید، انسان مجبور بود تا بر اساسِ قوانینِ طبیعی زندگی کند و تا زمانی که صلح برقرار بود هرکسی هرآنچه که دلش میخواست انجام میداد... <لاک> اینگونه میگوید که: حقِ انسان برای نگهداری و صیانتِ نفسِ خویش این است که اشیایِ مورد نیاز برای بقایِ خویش را در اختیار داشته باشد و شاد زندگی کند و تمامی اینها را خدا مقدر کرده است
‎این نویسنده دربارهٔ مالکیتِ خصوصی انسانها مینویسد: انسان نباید در صورتیکه از عملش زیانی به انسانِ دیگری برسد، دست به تصرفِ مالی بزند، چون خدا دوست دارد که تمامی انسانها خوشبخت و سعادتمند باشند و انسان نباید بیش از آنچه نیاز دارد در جستجویِ مال و ثروت برآید، چراکه دیگران میتوانند از آن مال و ثروت استفاده کنند.. امّا از آنجا که اشخاص با اهدافِ غیراخلاقی نیز وجود دارند، انسان میبایست قوانین نگهداری و پشتیبانی از حقوقِ مالکیت و آزادی را وضع کند که این پشتیبانی و حمایت در اصل حمایت از تمامی اعضایِ یک جامعه است
‎چنانچه حکومت از رفاهِ اعضایِ جامعه حمایت نکند، باید با حکومتِ دیگری جایگزین شود و جامعه وظیفهٔ اخلاقی دارد که در برابرِ حکومت های نالایق به کودتا و اعتراض و قیام دست بزند
‎این نویسنده معتقد است که زمانی که حکومتِ مناسب و کارآمد تشکیل شود، انسانها و اعضایِ جامعه از نظر مادی و معنوی رشد خواهند کرد و در غیر این صورت ممکن نیست
‎او معتقد است که حکومت و دولت باید متناسب با قانون طبیعی و پایداری که خداوند مقرر داشته است، در جامعه آزادی برقرار کند
‎درکل <جان لاک> زمانی این دو رساله را نوشت که تنش ها و درگیری های بسیاری میان مجلس و حکومت انگلستان وجود داشت
‎البته دوستانِ عزیز و گرامی، <لاک> معتقد بود که برای تغییر حکومت باید به هر کاری که از دستتان برمیآید دست بزنید، مثلاً خودش در ترورِ نافرجامِ پادشاه شرکت داشت و از نفراتِ اصلی در کودتا در انگلستان بود که برادر شاه به وی رحم کرد و تنها او را از انگلستان به هلند تبعید نمود و هیچگاه نباید به انسانهایی که برای رسیدن به هدفشان حاضرند تا خون انسانهای دیگر ریخته شود، اعتماد نمود و برای سخنانشان ارزش قائل بود... معمولاً موهوم پرستانی که هرچیزی را به موجودی نامرئی همچون خدا ارتباط میدهند، ممکن است برای خدای نامرئیِ خویش، حاضر به قتل و کشتار دیگران شوند
‎نورِ چشمانم، همیشه از این دسته از موجودات دوری کنید، اینها برای رسیدن به بهشتِ موهومشان هرکاری میکنند و اسمش را انجامِ فرامین و قوانینِ الهی میگذرانند و در بین نوشته ها و سخنانشان اندکی نیز از آزادی و سعادت انسانها مینویسند تا مخاطب و مردم ناآگاه را با روشِ مغلطه فریب دهند
--------------------------------------------
‎امیدوارم این ریویو برای فرزندانِ خردگرا و فلسفه دوستِ سرزمینم، مفید بوده باشه
‎<پیروز باشید و ایرانی>

مشاهده لینک اصلی
رساله ای درباره حکومت به عنوان یکی از پایه های اساسی دموکراسی و کاپیتالیسم توسط جان لاک به رشته تحریر درامد، هر چند برخی معتقدند که او برای توجیه تئوریک و منتقی انقلاب خود و دوستانش بر علیه چارلز دوم، دست به نگارش این متن زده و عده ای دیگر این رساله پاسخی به کتاب سر رابرت فیلمر که در ان از حق الهی سلطنت دفاع شده بود می دانند، اما در عمل این رساله به عنوان چارچوبی مدون و زیربنایی برای تاسیس دموکراسی درامد،خواندن این کتاب می تواند از این جهت جالب توجه باشد که مفاهیمی را که امروزه ما با انها دست به گریبان بوده و برای احقاق انها تلاش می کنیم در حدود قرون 17 و 18 میلادی برای این فرد و دیگر متفکران ان زمان مبحث روز بوده است. شاید با خواندن این متن ،که مسلما انتقداتی بر ان وارد است،بتوانیم از موضعی بهتر و عقلانی تر به دموکراسی بنگریم و شاید این خود کمکی باشد در راه دستیابی به این گوهر گمگشته.ترجمه این کتاب توسط اقای @حمید عضدانلو@ و با همکاری @نشر نی@ اخیرا در دسترس ما ایرانیا قرار گرفته، توصیه من به کسانی که دغدغه رسیدن به حکومتی به لحاظ نظری و در عمل مدرن را دارا می باشند، مطالعه این کتاب است

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دو رساله حکومت


 کتاب غزالی مجدد اسلام
 کتاب جنگ های صلیبی
 کتاب آشنایی با تولستوی
 کتاب ایرانیان
 کتاب آشنایی با برکلی
 کتاب آشنایی با مارکس