کتاب دموکراسی و انقلاب

اثر جرج نواک از انتشارات نگاه - مترجم: پرویز بابایی-تاریخی

The limitations and advances of various forms of democracy in class society, from its roots in ancient Greece through its rise and decline under capitalism. Discusses the emergence of Bonapartism, military dictatorship, and fascism, and how democracy will be advanced under a workers and farmers regime.


خرید کتاب دموکراسی و انقلاب
جستجوی کتاب دموکراسی و انقلاب در گودریدز

معرفی کتاب دموکراسی و انقلاب از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب دموکراسی و انقلاب


 کتاب در کافه اگزیستانسیالیستی
 کتاب واقع نگری
 کتاب طرح باشکوه
 کتاب تواریخ
 کتاب خاورمیانه
 کتاب در هوای رقیق