کتاب در هوای رقیق

اثر جان کراکائور از انتشارات نشر چشمه - مترجم: یحیی خوئی-تاریخی

روایت نویسنده از فاجعه سال 1996 در اورست که طی آن پنج نفر از اعضای دو تیم تجاری کشته شدند و مجموع تلفات اورست در آن چند روز به 12 نفر رسید


خرید کتاب در هوای رقیق
جستجوی کتاب در هوای رقیق در گودریدز

معرفی کتاب در هوای رقیق از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب در هوای رقیق


 کتاب در هوای رقیق
 کتاب واقع نگری
 کتاب نظم اشیاء: دیرینه شناسی علوم انسانی
 کتاب نبرد من
 کتاب بازگشت از شوروی
 کتاب ۴۸ قانون قدرت