کتاب تاریخ آمریکا

اثر هوارد زین از انتشارات اختران - مترجم: مانی صالحی-تاریخی

هاوارد زین در کتاب تاریخ آمریکا به روایت تاریخ از زبان آن کسانی پرداخته که تا به حال سخنگویی نداشته‌اند و البته او به جای قضاوت اخلاقی و سوگواری برای گذشته، تلاش دارد تا تاریخ از چشم دیگری هم دیده شود و راه برای اندیشه بهتر گشوده شود و آینده ما به تعبیر زین بر آن لحظات زودگذر مهر و شفقت گذشته پایه‌گذاری شود، نه بر آن قرون سراسر جنگ و خونریزی.


خرید کتاب تاریخ آمریکا
جستجوی کتاب تاریخ آمریکا در گودریدز

معرفی کتاب تاریخ آمریکا از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب تاریخ آمریکا


 کتاب حاصل عمر
 کتاب هویت
 کتاب آشنایی با هایدگر
 کتاب رویا و تاریخ آمریکا در دو قرن
 کتاب آنچه اتفاق افتاد
 کتاب سودمندی و ناسودمندی تاریخ برای زندگی