کتاب بزرگان اقتصاد

اثر رابرت هایلبرونر از انتشارات علمی و فرهنگی - مترجم: احمد شهسا-تاریخی

بزرگان اقتصاد
رابرت هایلبرونر
ترجمه احمد شهسا

The Worldly Philosophers: The Lives, Times And Ideas Of The Great Economic Thinkers
by Robert L. Heilbroner


خرید کتاب بزرگان اقتصاد
جستجوی کتاب بزرگان اقتصاد در گودریدز

معرفی کتاب بزرگان اقتصاد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بزرگان اقتصاد


 کتاب بچه های روز
 کتاب تاریخ فلسفه (جلد هشتم)
 کتاب تاریخ روانکاوی
 کتاب جنبش فرهنگی و ظهور پینک فلوید
 کتاب خاطرات تهران و بیروت
 کتاب سیاهپوست بودن