کتاب ایران در اسناد میانرودانی

اثر تیموتی اف پاتس از انتشارات فرزان روز - مترجم: خشایار بهاری-تاریخی
خرید کتاب ایران در اسناد میانرودانی
جستجوی کتاب ایران در اسناد میانرودانی در گودریدز

معرفی کتاب ایران در اسناد میانرودانی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ایران در اسناد میانرودانی


 کتاب نسل کشی
 کتاب نهضت های اجتماعی عدالت خواهانه در ایران
 کتاب نهضت های اجتماعی عدالت خواهانه در ایران
 کتاب جستاری پیرامون هویت ایرانی اسلامی
 کتاب اندیشه منظر
 کتاب اسناد نفت