کتاب اساطیر رم

اثر استوارت پرون از انتشارات اساطیر - مترجم: باجلان فرخی-تاریخی

Discusses the origins and development of Roman religion, its close ties with Roman history, and its ultimate capitulation to Christianity.


خرید کتاب اساطیر رم
جستجوی کتاب اساطیر رم در گودریدز

معرفی کتاب اساطیر رم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اساطیر رم


 کتاب تجربه مدرنیته
 کتاب تاملی در مدرنیته ایرانی
 کتاب زنی از مصر
 کتاب 1000 نماد
 کتاب اسطوره های یونان و روم
 کتاب جامعه باز و دشمنان آن