کتاب آشنایی با برتراند راسل

اثر پل استراترن از انتشارات مرکز - مترجم: کاظم فیروزمند-تاریخی